facebook
       
 
Więcej >>

 

 
Więcej >>

 

 
Więcej >>

 

 

 

Wydarzenia

   
 

Szkolenie na wolontariusza

Serdecznie zapraszam do zgłaszania się na kolejną edycję szkolenia dla kandydatów na wolontariuszy stacjonarnych Gliwickiego Hospicjum. Szkolenie to jest jedynym zaplanowanym na 2017 rok szkoleniem pozwalającym Państwu na dołączenie do zespołu wolontariuszy stacjonarnych w Naszym Hospicjum. "Wolontariat Hospicyjny - radość pomagania" to nie tylko tytuł szkolenia, to fakt, którego na co dzień doświadczają Nasi Wolontariusze i rzecz do której Was - kandydatów postaramy się przekonać w trakcie szkolenia.

Rekrutacja - 5 kroków, aby zostać wolontariuszem stacjonarnym

 

I. Zgłoszenia

Zgłoszeniana szkolenie są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną od 17 listopada do 2 stycznia 2016. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zapisz się na szkolenie, a my do Ciebie oddzwonimy i powiemy Ci co dalej :)

 

Wolontariuszem może zostać:


1. Osoba pełnoletnia, która jest pewna, że minimum przez rok, raz w tygodniu znajdzie 2 godziny wolnego czasu dla naszych Chorych.

2. Warunkiem posługiwania chorym jest posiadanie wyniku badań do celów sanitarno – epidemiologicznych. Osoby, które nie posiadają badań na nosicielstwo w kierunku sallmonella, schigella zostaną poproszone o ich wykonanie w trakcie szkolenia. Kandydat wykonuje badania na własny koszt, jednak po roku może starać się o zwrot poniesionych kosztów. W przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej kandydata, dla którego jedynym przeciwwskazaniem do zostania wolontariuszem jest brak środków finansowych na pokrycie kosztów badań Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum w Gliwicach jako organizator szkolenia ma możliwość pokrycia w/w kosztów.

 

Przeciwwskazania do uczestnictwa w szkoleniu

Przeciwwskazaniem do wolontariatu stacjonarnego jest brak predyspozycji osobowościowych do bycia wolontariuszem hospicyjnym, żałoba po bliskiej osobie trwająca krócej niż rok, stwierdzona choroba psychiczna, uzależnienie od środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki), brak tolerancji dla różnych wyznań religijnych (również "chęć nawracania"),, brak badań do celów sanitarno – epidemilogicznych przed zakończeniem szkolenia oraz choroba nowotworowa w stadium diagnostyki i leczenia.

 

II. Rozmowa z psychologiem

Od 18 listopada do 9 stycznia 2017. każda z osób, która zgłosiła chęć uczestnictwa w szkoleniu zostanie zaproszona mailowo lub telefonicznie na wstępną, indywidualną rozmowę z psychologiem hospicyjnym kwalifikującym kandydatów do udziału w teoretycznej części szkolenia. Spotkania z psychologiem będą odbywały się w Hospicjum. Terminy rozmów będą ustalane indywidualnie z każdym z uczestników tak, by spotkanie odbyło się w najbardziej dogodnym dla uczestnika i psychologa czasie.

 

III. Plan szkolenia teoretycznego

Szkolenie teoretyczne składa się z 5 bloków tematycznych poświęconych:

istocie wolontariatu, opiece pielęgniarskiej, lekarskiej, psychologicznej i rehabilitacyjnej

w Naszym Hospicjum.

Miejsce spotkań: Filia GCOP przy ul. Kościuszki 35 w Gliwicach - 40 metrów od hospicjum, wejście do kamienicy obok apteki NOVUM. Zmotoryzowanym uczestnikom szkolenia proponujemy zaparkowanie samochodu na parkingu hospicyjnym.

Link do miejsca szkolenia:

Daty spotkań: 5 kolejnych śród od 11 stycznia 2017r. tj: 11 styczeń 18 styczeń ,25 styczeń ,01 luty i 8 luty 2017

Godziny spotkań: 17.00 – 20.00

 

IV rozmowa indywidualna

Po ukończeniu teoretycznej części szkolenia każdy z uczestników zostanie zaproszony na indywidualną rozmowę z koordynatorem ds. wolontariatu. Celem rozmowy jest kwalifikacja do praktycznej części szkolenia. Jeżeli obie strony są zgodne co do podjęcia dalszej części szkolenia wówczas kandydat ustala z koordynatorem dzień i godziny, w których będzie przychodził. Na tej podstawie koordynator dobiera kandydatowi Anioła Hospicyjnego - starszego stażem wolontariusza, z którym Kandydat będzie przychodził do hospicjum raz w tygodniu na 2 godziny przez kolejne 3 miesiące.V Zakończenie szkolenia

Po zakończeniu praktycznej części szkolenia z kandydatami, których predyspozycje osobowościowe nie budzą żadnych zastrzeżeń zostaną podpisane porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych. W tym czasie kandydat na wolontariusza uzyskuje status pełnoprawnego wolontariusza i może wykonywać swoje obowiązki samodzielnie.


Stawanie się czyjąś ręką lub nogą nie jest z pewnością najłatwiejsza, ale może stać się najpiękniejszą drogą, drogą wolontariusza hospicyjnego.

Aneta Korzuśnik - Nowak
koordynator ds. wolontariatu

 

Jak zapisać się na szkolenie ?

Napisz mail pod adres: szkolenie@hospicjum.gliwice.pl

Podaj w nim swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz nr pesel. Dane te służą przygotowaniu dokumentacji. Jeśli nie podasz wszystkich danych w mailu, możesz je zawsze uzupełnić podczas rozmowy telefonicznej. Pamiętaj to my oddzwonimy do Ciebie :)

Akcja „Kalendarz w każdej klasie”

W tym roku już po raz kolejny  zostanie zorganizowana akcja „Kalendarz w każdej klasie” na rzecz Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach. Szczegóły akcji  oraz regulaminy konkursów jej towarzyszących: recytatorskiego, plastycznego, literackiego oraz wywiedzione ze słowa znajdują się w poniższych załącznikach, do pobrania.  Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji!

Do pobrania

Załączniki konkursowe

Regulaminy konkursowe

 

Cyfryzacja hospicjum

 

W związku z wymogiem wprowadzenia dokumentacji elektronicznej od dnia 1 stycznia 2018 roku oraz działając w imieniu Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej zapraszam firmy informatyczne do przedstawienia kompleksowej propozycji cyfryzacji dokumentacji medycznej, uwzględniającej specyfikę i  potrzeby Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej, Oddziału Medycyny Paliatywnej, Oddziału Dziennego Medycyny Paliatywnej i Poradni Medycyny Paliatywnej. Najlepsza propozycja zostanie przestawiona gronu eksperckiemu towarzystwa na spotkaniu w dniu 9.03.2017 roku.

Propozycje i zapytania  proszę składać na adres: pakosz@vp.pl w terminie do 6.01.2017 roku. Planowane spotkanie z prezentacjami - 12.01.2017 roku od godziny 9:00 w Sali  Centrum Organizacji Kulturalnych Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych  „Perełka”, mieszczącej się w Gliwicach przy ul. Studziennej 6.

Lek. med. Artur Pakosz
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach. Tel. 728 457 457

,,Śląscy Młodzieżowi Liderzy Zdrowia kontra HIV”

Zakończył się prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach w okresie od czerwca do października br. projekt edukacyjno-wychowawczy skierowany do młodzieży w wieku 13-19 lat pt. „Śląscy Młodzieżowi Liderzy Zdrowia kontra HIV”.
Celem projektu było zwiększenie wiedzy młodzieży nt. wirusa HIV i choroby AIDS, zwiększenie świadomości nt. zagrożeń i możliwości zakażenia się wirusem, zapoznanie
z przyczynami zarażenia wirusem, promowanie postaw i zachowań sprzyjających unikaniu zachowań ryzykownych, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, ale także promowanie postawy tolerancji wobec osób już zakażonych i chorych.

Dotychczasowe doświadczenia stowarzyszenia w szerokiej współpracy z młodzieżą wskazują, że młode osoby są gotowe i chętnie by się uczyć, rozwijać, pomagać; że potrafią być odpowiedzialne i otwarte; taką postawę warunkuje jednak nasza postawa wobec młodego człowieka - traktowanie go z należytą powagą, serio, nie zbywanie i nie bagatelizowanie jego osoby.
Projekt obejmował cykl zajęć z zastosowaniem różnorodnych metod aktywizujących, zachęcających do dyskusji, wyrażania własnych odczuć i opinii.

Udział w projekcie był bezpłatny.

Projekt „Śląscy Młodzieżowi Liderzy Zdrowia kontra HIV” był dofinansowany ze środków Zarządu Województwa Śląskiego.

Damian Wojnowski
Specjalista ds. promocji

Serce seniora

Dobiegł końca prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach w okresie od miesiąca czerwca do października br. projekt pod nazwą ,,Serce Seniora”. Udział w projekcie był bezpłatny.

Dzięki realizacji projektu uczestnicy otrzymali wiedzę na temat chorób układu krążenia ( przyczyn i przebiegu chorób układu krążenia, skutków zachorowań na choroby układu krążenia ), dowiedzieli się jak ,,pielęgnować” postawy i zachowania sprzyjające unikaniu zachorowań na choroby układu krążenia oraz jak kształtować poczucie świadomej i odpowiedzialnej profilaktyki.
Uczestnikami projektu byli seniorzy z 4 miejscowości na województwa śląskiego.

Zadanie było dofinansowane ze środków Zarządu Województwa Śląskiego.

Gorzki smak cukrzycy

Zakończył się prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach w okresie od czerwca do końca października br. Projekt kierowany do seniorów z terenu województwa śląskiego pod tytułem: „Gorzki smak cukrzycy”. Projekt poruszał narastający problem zachorowań na cukrzycę wśród osób starszych. Udział w projekcie był bezpłatny.

Celem projektu było:
- dostarczenie rzetelnej, poprawnej pod względem merytorycznym wiedzy nt. występowania cukrzycy,
- promowanie wśród osób starszych postaw i zachowań sprzyjających unikaniu zachorowań na cukrzycę,
- zachęcenie uczestników projektu do zdrowego i aktywnego stylu życia,
- kształtowanie poczucia świadomej i odpowiedzialnej profilaktyki, w tym zdrowego odżywiania.

Zadanie było dofinansowane ze środków Zarządu Województwa Śląskiego.

Izabela Zajusz
Specjalista ds. promocji

Zamknięci w 4 ścianach

Dobiegł końca prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum” w Gliwicach w okresie od czerwca do października br. Projekt pt.: ,,Zamknięci w 4 ścianach”.
Celem projektu było umożliwienie osobom niepełnosprawnym aktywnego udziału w życiu społecznym.
Projekt, składał się z cyklu  warsztatów dla: rodziców mających niepełnosprawne dziecko umożliwiających efektywną opiekę i zrozumienie problemów; rodzeństwa mającego niepełnosprawnego brata lub siostrę umożliwiających wspólną aktywność oraz warsztaty dla osób niepełnosprawnych zachęcających do promowania swoich pasji, talentów i zainteresowań.
Prowadzący duży nacisk położyli na:
- promowanie aktywnego stylu życia osób niepełnosprawnych,
- zachęcanie rodziców do aktywnej, asertywnej i otwartej postawy w odniesieniu do swojego niepełnosprawnego dziecka,
- integrację zdrowego i niepełnosprawnego rodzeństwa.

Zadanie było dofinansowane ze środków Zarządu Województwa Śląskiego.

Rozbudowa hospicjum

Wykonanie A. Frat,
https://www.facebook.com/AFStudioSlask/

 
Dziękujemy naszym sponsorom:

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "HOSPICJUM" w Gliwicach
ING Bank Śląski I O/Gliwice     22 1050 1285 1000 0002 0211 5374    KRS: 0000001834